Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BTCMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BTCMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.

Your weekly referrals score: 0 Upgdared, 0 Free.

# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
1 2 20531840 V1.3 1JvugdjvL6AwJyTg3S1Z2iTWwWzuj8TwEJ 2 1
2 2 20533314 V1.1 1JFwgk5eeE87MfW3nMXZHkE2swGbigqURu 2 0
3 2 20532139 V1.1 1BTmFdu6KBP5y88Y7tUR7j6yTNkLzZU5EL 2 0
4 2 20534011 V1.1 1Hou8eygZkxBt5JAC2WoioVNnazyMQePYp 2 0
5 2 20534968 V1.3 3LHerj3W6UU7AHSpNLDjuhSxLjA6rC9EvS 2 0
6 2 20170748 V1.0 36KHSonFv8BfehYHfNEWGbZE2tmnaSo3Kx 2 0
7 2 20170890 V1.0 3Kn7MCYPGstzWcHuKASLHGv3aSzVo4RPoH 2 0
8 2 20185721 V1.2 1EbpL5oHcHvGX7MQ6AWMMekpUFA2Qp5XcR 2 0
9 2 20206001 V1.1 1Kjwd3yeYBFNSg6HQanj2BnniKYEeP1jhC 2 0
10 2 20212913 V1.2 1MnhvGMxcVTL3Ja2jWCXtcr8CR1j8a5qdv 2 0
11 2 20196164 V1.1 1NgBTX1L6Bg947hAFjSyrjq3zkFiH7sNS8 2 0
12 2 20197870 V1.1 1B7QfC45xvRtvSLy23MUTuVMGyQMHgkMxx 2 0
13 2 20454277 V1.2 1HSJV4s6sBoGYbFZcwoPvh8D3ERNFdHcmE 2 0
14 2 20461163 V1.2 1Jb3DqqxbznytKuAAwiD8XKhJqzYaRgwLc 2 0
15 2 20300670 V1.3 1jTmE9CEN5j8Vq9xC9AXmW7eToWjgXkEn 2 0
16 1 20171367 V1.0 36D676rXyjPtX14yZWrgJkoaFtTEvexj8p 1 2
17 1 20171397 V1.0 19wEaMchpa2gYUARNxBLUY7n5kvQHw4UJt 1 1
18 1 20171457 V1.0 1PS71hLodnYpnkxAdF6Wo7ts5PrBLM5QCW 1 1
19 1 20172266 V1.1 14igD2vXVB9vYbyM4znqjnshRGig5rjwnw 1 1
20 1 20178116 V1.2 122nV4AM49Dh3kqzkoptfUo26RnsFKozMR 1 1

Leaderboard scores updated realtime.