Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BTCMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BTCMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.

Your weekly referrals score: 0 Upgdared, 0 Free.

# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
1 3 20193621 V1.2 1FWaHdj6PyyoG8nUmndVZ6sRsWqGt9Ud7W 3 1
2 3 20272714 V1.1 3AtwfayZqqLchPLZhKSfKJDHznts1HjwJM 3 1
3 3 20234116 V1.1 1HYu3YoRnWtsija9Cmp2ZQz1G4kWZiHbLM 3 0
4 2 20265068 V1.1 1DtaQNbJ4dZ8KDCY8eM43yNVMV2765eQ5C 2 1
5 2 20192126 V1.1 1GyneE25BcLmhPGXmEfK4cW47aBfLM6eU1 2 1
6 2 20263909 V1.1 1oxHCYGx1kp5NuMvZmB6FhFg6G2ap5c3e 2 1
7 2 20294790 V1.2 39VFBk9QxJPNU4hZbGadBceo8ZgAoZsTom 2 1
8 2 20288319 V1.4 328UMkt2htyRgChN5jZDqZvy4xrLVSanjf 2 1
9 2 20172012 V1.1 1Q2JdsreMYXD9E15kmxro9paxRe5nrz21u 2 1
10 2 20172182 V1.1 15vBffG6byLoumyLRRLsAbxJXkNrUDDbEf 2 1
11 2 20175604 V1.1 3BqjJg9V1cfcSHFKVpfcQRgQuu6oxzV6be 2 1
12 2 20178165 V1.1 1CruQXVqV7Rk7mjpkJAwgchrnxDFwWpzub 2 1
13 2 20178174 V1.1 1JA4zMb8ZZJ6NBHh1cbL5X1UaCmg66j5Nr 2 1
14 2 20181010 V1.2 1LLvxvd8oLqQrR1RusNefiaVH7id8QcNay 2 1
15 2 20271889 V1.1 1AvFxbnu29gSVK3NGonsqVP7hj5sgnZptP 2 1
16 2 20204379 V1.1 1Jeg7AumUn8BtsViSzm2ytKmw7bcnM3CnF 2 0
17 2 20204777 V1.1 1CrCDFchaMgSTWsSBDtmwpqSx59kvDUx1G 2 0
18 2 20204854 V1.1 1Kfy4WMG8HyuUDJ1znZoc4bZjux6LVWYBU 2 0
19 2 20205601 V1.1 1AhQkYqhr9Z3fFgFym8PNWKDYCsYvd2Gh4 2 0
20 2 20205898 V1.1 13r2jf6fmw67oGJCEHxP4wh5KaCk69rDdb 2 0

Leaderboard scores updated realtime.